Zamieszki marsz niepodleglosci

Grzegorz Kulik: Niy rozgoroł ani jedyn mantel, niy była strzaskano ani jedna flaszka, niy poleciało ani jedno jajco. Tōż fto sam je lepszy ôbywatel Polski?

We ôstatnich tydniach pōł Polski zmiyniyło sie we fachmanōw ôd Ślōnska i Ślōnzokōw. Niy dziwota. Polocy to sōm fachmanio ôd polityki, skokanio na skijach, wolejbalu, tańcowanio, śpiywanio i wszyskigo inkszego, co prawie im sie we telewizyji pokoże.

Dopiyro ale przi ślōnskich sprawach naprowda widza, jak mało materyje je za tym, co godajōm te wszyske szpece. Sōm ich trzi zorty.

Polskość to niy etnos ino religijo

Piyrszo zorta: „niy mōm pojyńcio ô niczym, ale musza coś pedzieć”. To sōm głosy, co padajōm, że przeca na co take coś robić, do czego to dojdzie, możno jeszcze kaszubski tyż.

Drugo zorta: dō nich polskość to niy etnos ino religijo. Chocioż jo bych pedzioł, że to barzij sekta. To sōm ludzie, co jejich polskość kōńczy sie na wierze we dogmaty, i jak ftoś im te dogmaty podwożo, to ôdbiyrajōm to jak atak na samych siebie. Bez to „język śląski” to dō nich bluźnierstwo.

Kożdo religijo mo zbiōr gyszicht ze morałym, tōż tacy Polocy, nauczyni gyszichtami ô „rozbiciu dzielnicowym” i „rozbiorach”, niy poradzōm spokopić tego, że ftoś może żyć we Polsce i mieć inksze werty, ideały i tożsamość niż ôni. Stōnd interpretowanie efektōw naszyj roboty za rozbijanie Polski.

Ta polsko mania jedności i jednolitości koże tym Polokōm, co na nia ciyrpiōm, widzieć we uchwolyniu we Syjmie nowelizacyje gezecu ô myńszościach nastympny krok ku ślōnskimu separatyzmowi. To by było śmiyszne, jak by niy było take groteskowe. Separatyzm sie rozwijo gynau, jak sie etnicznyj grupie czegoś ôdkazuje, a niy jak sie ô nia dbo.

Kożdo religijo mo zbiōr gyszicht ze morałym, tōż tacy Polocy, nauczyni gyszichtami ô „rozbiciu dzielnicowym” i „rozbiorach”, niy poradzōm spokopić tego, że ftoś może żyć we Polsce i mieć inksze werty, ideały i tożsamość niż ôni. Stōnd interpretowanie efektōw naszyj roboty za rozbijanie Polski.

GRZEGORZ KULIK

Abo "Miodek pedzioł"

Polsko historyjo to tyż niykōńczōnco sie gyszichta ô walce ze niymieckim naciskym, beztōż co drugi głos widzi we Ślōnzokach krypto-Niymcōw, co dzisiej godajōm ô ślōnskim jynzyku, a jutro roznajmiōm land Oberschlesien i przistōmpiynie do Niymiec. Zaroz za tym idzie dorada, że mōmy sie jechać „do siebie”, jak nōm sie w Polsce niy podobo.

Na ta antyślōnsko-antyniymiecko paranoja nakłodo sie tyż dogmat ô Ślōnzokach, co 700 lot ze szklistymi ôczami za Polskōm wyglōndali, beztōż niypojynte dō nich je, że Ślōnzok może niy chcieć być Polok abo klasyfikować swōj jynzyk za niypolski. Stōnd godanie ô zdradzie.

Trzecio zorta: „Miodek pedzioł”. To tacy, co majōm pora typowych fraz do powiedzynio, m.in.: „gwara śląska jest piękna, ale”, „profesor Miodek”, „jest kilkanaście gwar”. Tacy ludzie mieli już (zło) ôpinijo ô ślōnskim jynzyku, we internecie sie poznojdowali pora inkszych ôpiniji i fraz, co im do jejich uprzedzyń pasowały, i fest muszōm je powtōrzić reszcie świata. Bez to, że prof. Miodek to autorytet i celebryta, im fest pasuje tyn jedyn wywiad, co go doł do Dziynnika Zachodnigo we 2011, cołko epoka tymu nazod.

Swojōm drōgōm profesōr sie fest krziwdy narobiōł tym wywiadym i szkoda, że nigdy ofyn cołkimi zdaniami niy pedzioł ani niy napisoł na spokojnie, ô co mu sie rozchodzi. No ale tak sie kōńczy ymocyjōnalne wypowiadanie sie na tymaty, co sie w nich niy je fachmōn, bo trza spōmnieć, że Miodek to preskryptywista (ôn sie zno na formułowaniu norm we jynzyku), a niy dyjalektolog (ftoś, fto sie zno na systymatyce dyjalektōw i jynzykōw).

Ze żodnōm ze ôpisanych grup niy ma synsu sie spiyrać, bo we internecie niy ma czegoś takigo jak dyjalog, ino kożdy prawi swōj mōnolog. Ludzie klupiōm we ekran abo tastatura niy bez to, że chcōm inkszych do czegoś przeprzić, ino bez to, że im sie zdowo, że jejich świat sie traci. Tyn jejich wrzask to je prōba ôbrōny tego świata.

Fto sam je lepszy ôbywatel Polski?

Głosy ôd niykerych politykrōw sie w ta panika wpasowujōm, bo ôni prōbujōm co ugrać na tym. Dycki może sie znojś te ekstra sto ôsōb, co ich bydzie na nastympny roz dziynki tymu welować. Beztōż ôkrōm ôbrōny jedności Polski, antyniymieckij manie i beranio ô ôpiniji ôd Miodka, ôni czynsto przidowajōm jeszcze swoje typowe: „to wszysko Kohut”, „to dzielenie Ślązaków” i inksze gupoty.

A prowda je cołkym prziziymno i ôna chyba polskimu społeczyństwu i jego elitōm dobryj cynzury niy dowo. We polskim prawie je ino jedno norzyńdzie do tego, żeby ze pōmocōm państwa piastować swōj jynzyk. To norzyńdzie to je status regijōnalnego jynzyka.

Ślōnzocy fołdrujōm tyn status ôd porunostu lot, a do parlamyntu ze projektym prawnego uznanio naszego jynzyka przichodziyli ôziym razy. Bez piyrsze siedym my sie ôdbijali ôd ściany. Niych mi ftoś pokoże drugo grupa, co by była tak ciyrpliwo. Skuli tyj niynawiści i niyzrozumiynio niy rozgoroł ani jedyn mantel, niy była strzaskano ani jedna flaszka, niy poleciało ani jedno jajco. Jedyne, co my robiyli, to my durch prōbowali zmiyniać prawidła na drōdze prawa. Tōż fto sam je lepszy ôbywatel Polski? Tyn, co dō niego Polska to pora nacyjōnalistycznych dogmatōw, abo tyn, co dbo ô polske prawo? Myśla, że sami wiycie.