Sejm RP

Grzegorz Kulik: Trza niy znać gańby. Jak mōj translatōr dowodziōł, że ślōnskigo jynzyka niy ma

No i przegłosowali. Ciynżko na razie godać ô jakimś sukcesie, ale tak daleko ślōnski jynzyk jako regijōnalny we Syjmie nigdy niy doszoł. Syjm piyrszy roz przijōn projekt zmiany gezecu i przekozoł go do roboty we kōmisyji. Za pora tydni kōmisyjo przekoże swoje uwogi i Syjm bydzie nad nimi głosować.

Piyrszy roz ftoś godoł na syjmowyj stolicy po naszymu. Mōnika Rosa zaczła po ślōnsku i pedziała, jake to je dō nos wszysko ważne.

Potym rozmajci ludzie godali, ale nojbarzij mie zaciekawiōł Rōman Fritz ze Kōnfederacyje, co po ślōnsku dokazowoł, że ślōnskigo jynzyka niy ma i to je tajla polskigo. Jo tego chopa rozumia. Moc Ślōnzokōw we downiyjszych czasach tak sprawy widziało, bo tak sie historyjo ułożyła. Niymcy prōbowali ślōnski jynzyk tympić. Słowo „Wasserpolnisch”, co we poprzednich wiekach było blank neutralne, ôno we XIX wieku sie spejoratywizowało tak samo jak dzisiej „gwara”.

Bez to my za Niymca przekōnowali, że niy ma czegoś takigo jak Wasserpolnisch, ino ślōnski dialekt polski, co je tak samo dobry jak kożdy inkszy polski. Rōman Fritz po prostu durch myśli tak samo i przeca niy ma synsu mu tuplikować, że je inakszyj. (Ôddekuj Ślōnsk choby nigdy przodzij! Szrajbnij sie na nasz ślōnski newsletter: https://www.slazag.pl/newsletter-slaski)

Prof. Miodek. Chop doł jedyn wywiad

Ciekawsze je ale to, że Fritz, jak dowodziōł tego, że ślōnskigo jynzyka niy ma, i że niy ma synsu jynzyka kodyfikować, to czytoł tekst, co go przepuściōł bez mōj polsko-ślōnski translatōr. Słychać tam translatorowe felery (co je musza w kōńcu sprawić) we zorcie używanio „eli” zamiast „abo” abo typowe dlo translatora spusoby przekłodanio rozmajtych słōw, jak „wybitny”-„znŏczny”, „zatrzymać”-„zastawić”, „wykorzystać”-„spotrzebować”. Tōż dzicie, prowda je nago: smolić, że kodyfikacyjo niy, ale używać norzyńdzi ôd kodyfikatorōw to już ja. Trza niy znać gańby, naprowda.

Szło sie polachać przi durch spōminaniu tego biydnego prof. Miodka tyż. Chop doł jedyn wywiad do gazyty poranoście lot tymu nazod i zdōnżōł już te słowa ôdkozać.

GRZEGORZ KULIK

Szło sie polachać przi durch spōminaniu tego biydnego prof. Miodka tyż. Chop doł jedyn wywiad do gazyty poranoście lot tymu nazod i zdōnżōł już te słowa ôdkozać. 30 września 2017 we „Wysokich Obcasach” pisoł tak:

„Kiedy i gdzie powiedziałem – ja, od zawsze apologeta wszystkich gwar – że ich nauczanie jest szkodliwe??!! Powtarzam tylko, że kodyfikacja dialektu śląskiego jest piekielnie trudna, a może i wręcz niemożliwa, bo składają się na niego rozliczne i bardzo zróżnicowane gwary”.

Jo myśla, że mu je gupie skuli tego wywiadu, co go teroz tak polske nacyjōnalisty durch spōminajōm, i by woloł ô nim zapōmnieć. Pamiyntać go bydōm ale ci, co im pasuje go pamiyntać.

Jo tak zaczōn pisać te felijetōny do ŚLĄZAG-a i ôd samego poczōntku kożdy tydziyń sie dzieje coś przełōmowego dlo Ślōnska. Na nastympny tydziyń piyrszy roz nic sie niy bydzie dzioć, to możno byda mōg w kōńcu niy pisać ô polityce. Potym ale zaś to samo: welōnek do Syjmiku. No i tako robota.