Kazimierz kutz

Grzegorz Kulik: Welōnek na Ślōnsku to je przeżycie masochistyczne. Szło by zaś cytować Kutza, ale wiela idzie

Dō mie lokalny welōnek to je przeżycie masochistyczne. Z jednyj strōny szansa na synsowny wynik je u regijōnalistōw mało, a z drugij dycki jakoś nadzieja na polityczny sukces ôd ślōnskigo ruchu kajś tam sie tle. Latoś niy było inakszyj.

Zdowało sie, że niy może być gorzij jak piyńć lot tymu nazod. Regijōnaliścio sie dali pokōj ze niyudanōm idyjōm ze Ślōnskōm Partyjōm Regijōnalnōm, kampanijo wyglōndała doś profesyjōnalnie, na kartach do welowanio było połne miano. Co mogło pōjś źle?

Niy na ludzi ino cyntralne partyje

Myśla, że to, co poszło źle, to sami Ślōnzocy. Na nos mocno prōmiyniuje polsko myntalność państwowo, a ôna je tako, że ludzie we lokalnym welōnku niy widzōm lokalności ino durch perspektywa ôd Warszawy. Polocy niy welujōm ludzi, co by poradziyli do porzōndku pokludzić jejich miasto, gmina abo wieś. Polocy welujōm na cyntralne partyje.

Ślōnzocy z wiynksza robiōm to samo, chocioż teoretycznie powinni być inksi. Problym ze cyntralnymi partyjami je taki, że lokalno sztela to je nojczyńścij ino postrzedni etap na drōdze do Warszawy. Toć, trefiajōm sie wyjōntki, ale przikładōw przeciwnych je za tyla.

Tōż nojlepij welować lokalne kōmityje. Ino ludziōm to ani do gowy niy przichodzi, tōż trzeba jakoś dō nich dotrzeć. Wiym ze swojich prywatnych kōntaktōw, że regijōnaliścio ze swojymi spotami niy weszli we społecznościowych mediach do bańki ôd elektoratu Koalicyje Ôbywatelskij. Ô PiS niy wiym, bo niy chcōm z nami godać. To ôznaczo, że kampanijo była chyba prowadzōno do tych, co już tak by tak chcieli welować regijōnalistōw.

Jak z wiynksza ludzie ani niy wiedzōm ô regijōnalistach, to ôstowo kajś kole sześ procynt. I tukej nojbarzij widać, co poszło źle. Ô tyn sōm elektorat walczyło Towarzistwo Wzajymnyj Adoracyje Tych, Co Im Kōmpetyncyji Na Ruch Autōnōmije Ślōnska Brakło „Ślonzoki Razem”.

GRZEGORZ KULIK

Towarzistwo Wzajymnyj Adoracyje

Jak z wiynksza ludzie ani niy wiedzōm ô regijōnalistach, to ôstowo kajś kole sześ procynt. I tukej nojbarzij widać, co poszło źle. Ô tyn sōm elektorat walczyło Towarzistwo Wzajymnyj Adoracyje Tych, Co Im Kōmpetyncyji Na Ruch Autōnōmije Ślōnska Brakło „Ślonzoki Razem”. To je grupa, co niy poradzi ani estetycznych materyji do welōnku zrobić. Jejich plakaty wyglōndały jak wic. I to niy je jakiś cufal. To sōm ludzie, co niy majōm niy ino nojbarzij elymyntarnego wyczucio estetyki, ale jak prezes tyj partyje siado w dōma przed kamerōm i godo, to zaroz przed ôbiektywym ôstawio tuza ze piwa i dō niego to niy ma problym. To sōm ludzie, co niy majōm absolutnie nic do zapropōnowanio Ślōnzokōm ôkrōm belejakości. A welowało ich hned 37 tys. ludzi, chocioż ani kampanije niy zrobiyli, bo jejich jedyno medialno kōmpetyncyjo straciyła sie, jak jejich jedyny propagandysta wyciōng nogi przed porōma latami.

Spytocie:

„Jak to je możliwe, że belejako partyjka ôd belejakich ludzi poradziyła weznōńć tyla głosōw?”.

Powōd je nojbarzij prozajiczny: Ślonzoki Razem miało niższy numer kōmityja niż RAŚ. Jak jo sie ô tych numerach przewiedzioł, toch zaroz wiedzioł, że bydzie źle. Że ludzie ani niy doczytajōm do listy ôd RAŚ, ino ôbejzdrzōm „Ślonzoki Razem” i to bezmyślnie zakryślōm. Niy pōmylōł żech sie. RAŚ dostowoł fotografije kart do welowanio, kaj ludzie sie asiyli, że welujōm RAŚ, a na fotografiji było zakryślōne Ślonzoki Razem. Chciało by sie zacytować zaś Kutza, ale wiela idzie.

Sama kampanijo niy dowo inc

Tukej je nojsrogszy problym ze Ślōnzokami. Z jednyj strōny indolyncyjo ôd regijōnalistōw we kampaniji, co skuli nij ludzie ani niy rozeznowali, kogo welujōm. Z drugij strōny ta ślōnsko tympota (sory, ale tego niy idzie inakszyj nazwać), co dycki nos wszyskich ciōngnie do spodku. Jo wiym, że my sōm tradycyjnie plebejsko społeczność, ale plebejusze przeca tyż majōm mōzg, co go powinni używać. Dyć ôn niy je na ôzdoba.

Tōż wychodzi na to, że nastympne piyńć lot ślōnskość bydōm ciōngnōńć ludzie kultury i akadymijo. A regijōnaliścio, jak chcōm jeszcze kejś wrōcić do syjmiku, muszōm w kōńcu prziciōngnōńć nowe pokolynie modych idealistōw, wymyślić sie na nowo, żeby mieć oferta atrakcyjno to elektoratu ôd cyntralnych partyji i robić bez cołke piyńć nastympnych lot. Sama kampanijo przed welōnkym niy dowo nic.