Koleje Śląskie szukają nowego wiceprezesa

Rada nadzorcza naszego śląskiego przewoźnika kolejowego rozpoczęła procedurę wyboru nowego członka zarządu spółki. Poszukiwany menadżer miałby zająć się sprawami technicznymi.

Koleje Śląskie panel

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych ogłoszono pod koniec maja. Kandydaci powinni mieć obywatelstwo polskie oraz dyplom wyższej uczelni - najlepiej na kierunku technicznym z zakresu transportu lub techniki taboru kolejowego, a także przynajmniej dziesięcioletni staż pracy, z czego 5 lat na stanowisku kierowniczym. Mile widziane jest doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej. O powyższe stanowisko mogą ubiegać się osoby niekaralne, korzystające z pełni praw publicznych, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepodlegające ograniczeniom lub zakazom zajmowania funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury w biurze zarządu Kolei Śląskich w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58 do 15 czerwca. Zgłoszenia powinny zawierać CV ze zdjęciem, list motywacyjny, kserokopię obu stron dowodu osobistego, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia, komplet wymaganych oświadczeń, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, jak również zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego. Kandydaci mogą również dołączyć odpisy innych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje i świadectwa pracy.

Otwarcie zgłoszeń ma nastąpić 20 czerwca. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której zakres może obejmować wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania transportem kolejowym, gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego, organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego, zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym, zarządzania bocznicą kolejową, znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województwa śląskiego, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i sektorze, w którym działa, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w województwie śląskim.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą mogli wcześniej zapoznać się z informacjami o spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa do rejestru przedsiębiorców. Dane te zostaną im udostępnione w siedzibie Kolei Śląskich w terminie od dnia zaproszenia do dnia poprzedzającego rozmowę kwalifikacyjną.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon

czytaj więcej:

Elektrownia Jaworzno

Tauron: Blok w Jaworznie ma ruszyć jeszcze w sierpniu

Zaśmiecona okolica osiedla

Mieszkańcy Os. Powstańców skarżą się na zaśmiecone ulice

IMGW ostrzega przed burzami

Dziś burze z gradem! IMGW wydał ostrzeżenie

Konsultacje

Woj. śląskie podąża w kierunku zielonej gospodarki

Polski Ład w Sosnowcu

Siedem nowych inwestycji w mieście. Co się zmieni?

Jerzy Markowski

Markowski: "Nie można prowadzić ratowników w zagrożenie"

Targowisko

Chorzów rezygnuje z opłaty targowej