Posłanka chce przenieść S11 z Piekar do Pyrzowic. "To wielki błąd i zagrożenie dla tej części Metropolii"

Powraca pytanie, gdzie powinna kończyć się Droga Ekspresowa S11 na terenie województwa śląskiego. Posłanka Danuta Jazłowiecka postuluje odkurzenie pierwotnej koncepcji, zgodnie z którą trasa wpadałaby w drugą ekspresówkę na pyrzowickim węźle A1. Co na to ministerstwo?

GDDKiA
Węzeł A1 Pyrzowice

S11 połączy Pomorze Zachodnie z Górnym Śląskiem

Obecnie kierowcy mogą korzystać z ośmiu krótkich fragmentów Drogi Ekspresowej S11 o łącznej długości ponad 150 km na obszarze województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Docelowo trasa ma liczyć 580 km i połączyć polskie wybrzeże z Górnym Śląskiem. Jej południowy kraniec wyznaczono na węźle autostrady A1 w Piekarach Śląskich.

W interpelacji wystosowanej do ministra infrastruktury posłanka Danuta Jazłowiecka przypomniała, że pierwotnie zakładano inny przebieg w województwie śląskim.

- Planowane połączenie drogi S11 na Śląsku było na węźle A1/S1 Pyrzowice dlatego zaplanowano i częściowo wybudowano węzeł koniczynę, żeby dobudować czwarty wlot drogowy, natomiast w ostatnich latach zmieniono plany. Nowa propozycja zakończenia drogi S11 jest w miejscu Piekar Śląskich, węzeł A1/S11/DW911. Jest to duże zagrożenie dla okolicy Piekar Śląskich, Bytomia, jak i w większej skali całej centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ponieważ zjazd zarówno z A1, jak i S11 będzie kończył się tym samym rondem z DW911. Jest to wielki błąd - czytamy w interpelacji Jazłowieckiej.

Posłanka argumentuje, że realizacja wcześniejszego wariantu byłaby bardziej ekonomiczna ze względu na mniejszą ingerencję w mocno zurbanizowane tereny w centralnej części GZM i mniejszą liczbę koniecznych wywłaszczeń. Ponadto wskazuje, że zapewniłby on również lepsze skomunikowanie portu lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz zagłębiowskich centrów logistycznych położonych przy drodze S1.

- Droga S11 miałaby ciągłość w postaci S1 w kierunku granicy ze Słowacją w Zwardoniu, wtedy obecna droga S1 mogłaby zmienić nazwę z obecnej S1 na S11, byłoby to bardziej praktyczne z uwagi na to, że jest dublowana numeracja tras A1 oraz S1, a idą w całkowicie inne strony, a nawet do innych państw - zauważa posłanka.

Zdaniem Danuty Jazłowieckiej trasa w aktualnym przebiegu spowodowałaby zwiększenie ruchu na drogach lokalnych Piekar Śląskich, Bytomia i Radzionkowa. Ta opinia pokrywa się ze spostrzeżeniami tutejszych samorządowców obawiających się zakorkowania Drogi Wojewódzkiej 911, która już dziś jest przeciążona. Proponują natomiast inne rozwiązanie - wydłużenie S11 do Katowic.

Koniec S11 pozostanie w Piekarach Śląskich

Do interpelacji opolskiej posłanki odniósł się wiceminister Paweł Gancarz. Jego zdaniem powrót do dawnej koncepcji jest dziś nieuzasadniony.

- Cykl przygotowania każdej inwestycji drogowej (także drogi ekspresowej S11) składa się z wielu etapów, a okres ich trwania jest co do zasady zdecydowanie dłuższy niż sama realizacja inwestycji. Każdy następny etap przygotowania inwestycji prowadzony jest na podstawie danych charakteryzujących się coraz większym poziomem szczegółowości, co w konsekwencji prowadzi do rozwiązania objętego robotami budowlanymi - tłumaczy Paweł Gancarz.

Wiceminister wskazuje, że decyzja o zakończeniu drogi S11 na węźle Piekary Śląskie jest wynikiem prac nad Studium Sieciowym z elementami Studium Korytarzowego dla inwestycji. W kolejnym etapie opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz materiały do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU), w ramach których zaprojektowano 4 warianty przebiegu S11, lecz we wszystkich południowy kraniec trasy zaplanowano na terenie Piekar Śląskich.

- Podkreślam, że kwestie dotyczące parametrów technicznych drogi ekspresowej S11 oraz jej szczegółowego przebiegu stanowiły przedmiot wieloaspektowych prac przygotowawczych, w ramach których opracowano niezbędną dokumentację oraz przeprowadzono proces wariantowania przebiegu drogi. Wszystkie opracowane warianty przebiegu poddano ocenie i analizie wielokryterialnej (porównawczej) oraz zostały wybrane warianty najbardziej korzystne (optymalne). Za opracowanie materiałów projektowych odpowiedzialne było niezależne, wybrane w drodze przetargu biuro projektowe. Zwieńczenie dotychczasowego etapu prac stanowi złożenie wniosków o wydanie decyzji DŚU, które nastąpiło odpowiednio dla odc. 1 30 czerwca 2023 r., a dla odcinka 2 25 września 2023 r. Obecnie trwają postępowania administracyjne w tych sprawach w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach - odpowiada posłance Paweł Gancarz.

Powstanie czwarty wlot na węźle A1 w Pyrzowicach

Co więc z niedokończonym węzłem w Pyrzowicach? Wiceminister przypomniał, że obecnie trwa proces przygotowawczy dla budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu Drogi Krajowej nr 78, która jest ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic. Projektowana trasa od wschodu ma zaczynać się na węźle A1/S1 w Pyrzowicach, a od zachodu na Drodze Wojewódzkiej 908 na pograniczu gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Świerklaniec. W ten sposób połączy planowaną drogę S11 z S1.

- Realizacja inwestycji przyczyni się wraz z budową drogi ekspresowej S11 do osiągnięcia wielu ze wskazanych w interpelacji postulatów w tym zapewnienia lepszego dojazdu do MPL Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, lepszego skomunikowania z istniejącą siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz zapewnienia połączenia dróg ekspresowych S1 i S11 - argumentuje wiceminister.

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca jest na etapie opracowywania STEŚ. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2027 - 2029.

Tarnowskie gory 11

Może Cię zainteresować:

Nowe informacje w sprawie S11 w Tarnowskich Górach. Jest wniosek o decyzję środowiskową

Autor: Urszula Gołkowska

29/09/2023

Mapa S11

Może Cię zainteresować:

Będzie nowa droga ekspresowa, a miastom... grozi paraliż. Taki paradoks. Ściebiorowski: "Musimy bić na alarm"

Autor: Arkadiusz Nauka

06/06/2023

Droga ekspresowa

Może Cię zainteresować:

Przedłużenie S11 do Katowic bez szans na realizację. Planowane zakończenie w Piekarach Śląskich

Autor: Patryk Osadnik

23/05/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon