Radni sejmiku zagłosują nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium dla zarządu

W poniedziałek radni sejmiku omówią raport o stanie województwa śląskiego. Zagłosują też w sprawie udzielenia zarządowi województwa wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Tomasz Żak (UMWS)
Sejmik Województwa Śląskiego

W poniedziałek (20 czerwca) odbędzie się ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja sejmiku województwa śląskiego. Otworzy ją uroczystość związana z ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich oraz 100-leciem powrotu Górnego Śląska do Polski. Później zaplanowano debatę nad raportem o stanie województwa za rok 2021 i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa.

Radni rozpatrzą też sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za 2021 rok, a następnie głosować będą nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa. W obecnej kadencji samorządowej jeszcze nie zdarzyło się, by zarząd województwa nie otrzymał absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania. Przed rokiem w głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi 26 radnych było „za”, 15 wstrzymało się od głosu, a 1 radny był „przeciw”, natomiast w przypadku głosowania za udzieleniem zarządowi absolutorium 27 radnych było „za”, 1 był „przeciw”, a 16 pozostałych wstrzymało się od głosu.

W programie poniedziałkowej sesji znalazły się ponadto uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa śląskiego na lata 2022-2030, zmian w tegorocznym budżecie, czy udzielenia gminom województwa dotacji na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon