Centrum kultury slaskiej zgoda swietochlowice 02

Szykowny ślōnski socrealizm we Świyntochlowicach. „Kożdy mioł wiedzieć, że na tref ze kulturōm trzeba we ancugu”

To je na zicher nojszykowniyjszy gmach we Świyntochlowicach i jedyn ze nojcynniyjszych zabytkōw socrealizmu na Gōrnym Ślōnsku. Ôsobliwie, jak wejzdrzimy do postrzodka. Jak tuplikowoł jego projektant: „Pōmyśloł żech sie, że tyn ôbiekt powiniyn być jak nojbarzij reprezyntacyjny, żeby kożdy we ôkolicy wiedzioł, że na nowiydzka i tref ze kulturōm trza ôblyc ancug”.

Gmach, co dzisiej je za Cyntrum Ślōnskij Kultury powstoł we 1955 roku jako Dōm Kultury Metalowiec ôd Werkōw Technicznych Maszin Zgoda. Postawiyli go na postrzodku piyknego parku ze starymi strōmami we świyntochlowskij dzielnicy Zgoda, a za jego projekt zapowiedzialny bōł nojsłynniyjszy zespōł architektōw na powojynnym Ślōnsku: Zielōne kōnie. Tworzili go Henryk Buszko, Aleksander Franta i Jerzy Gottfried. Zielōne kōnie?

Żodne zielōne kōnie wōm niy pōmogōm

We 1954 roku, hned po zdobyciu dyplōmōw, zaprosiyli modych architektōw do udziału we zawartym kōnkursie na zagospodarzynie ôkolice Pałacu Kultury i Nauki we Warszawie. Już samo to bōł sukces i tak tyż udzioł we kōnkursie potraktowali inksi zaproszyni, co projektowali przestrzyństwo naôbkoło PKiN choćby sużebnie do dynkmala socrealistycznyj architektury.

Buszko, Franta i Gottfried nacychowali wysoke budōnki na krajach, we postrzodku niższe do handlu i usug. Pierzeja ôd kōmpleksu wiyńczyły statuy kōni ze brōnzu, co za jakiś czas miały sie pokryć śniedziōm.

Dzieło ôd modego tercetu jurorzi uznali za niyprawomyślne grubelactwo. Jedyn ze syńdziōw prawiōł, że „woli niy wypowiadać sie ô tyj robocie, bo by musioł wyrzeknōńć potympiynie dlo moralnyj postawy ôd twōrcōw”. Z jego ust wyszły tedy słynne słowa: „Żodne zielōne kōnie niy pōmogōm wōm we ukryciu kosmopolitycznyj architektury”. Buszko, Franta i Gottfried byli za moderni, już wyrostali nad ciasnota zideologizowanyj architektury.

We tym samym roku tyn tercet zaprojektowoł ôbiekt we świyntochlowskij Zgodzie. Trza przidać, iże sōm Gottfried we tamtym czasie miyszkoł we Świyntochlowicach. We Świyntochlowicach bōł tyż pogrzebany (umar we 2017 roku). Dzisiyjsze Cyntrum Ślōnskij Kultury we postrzodku ściōngo uwoga bezprecedynsowym we lokalnyj skali impetym: widowiskowy zal zdobiōm stiuki, sztukateryjo i pilastry, a przede wszyskim poynżny plafōn ze malyrskim przedstawiyniym ślōnskij ludowyj zobawy (autorstwa Edmunda Czarneckigo).

Kultura to wchōd do salōnu

Chocioż socrealistyczno architektura je niy ino na Ślōnsku rehabilitowano (Tychy, Zobrze, Katowice...), sōm Gottfried po latach uciekoł ôd tyj zorty szuflodkowanio jego projektōw ze wczasnego etapu karyjery.

– Polocy z wiynksza uznali, że to je „ukōnszynie” socyjalizmu, co we architekturze karakteryzowoł sie dbałościōm ô społeczne kwestyje, ôno je akceptowalne. Niych sie niy myślōm, że było inakszyj. A jak nōm roznajmiyli, że architektura powinna być socyjalistyczno we treści i norodowo we formie, to strzodowisko pedziało: „Niy mōmy nic przeciwko tymu”. Trza budować, żeby ludziōm sie lepij miyszkało, ze dowaniym pozōr na zielyń, żeby na ôsiedlu blisko było przedszkole i aptyka? Co w tym złego? A norodowo forma? Mōj Boże, a kedy we naszyj architekturze tako niy ôbowiōnzowała? – prawiōł mi we wywiadzie danym niydugo przed śmierciōm.

– Pamiyntajōm ale, że styl socrealizmu wcale sie w Polsce niy przijōn. Zgas po dwōch latach, architekcio z wiynksza sie ôd niego ôdwrōciyli, potym żodyn już ô nim niy godoł, a ôstała pō nim ino państwowo maszina, co ciōngła mustry ze masowego budownictwa, typizacyje... – przidowoł architekt.

A jak było ze dōmym kultury we Zgodzie? Pytany ô myślynie ô socrealistycznyj treści i norodowyj formie, Gottfried ôdpowiadoł:

– Mōmy dōm kultury we robotniczyj dzielnicy. Taki ze muzykōm, tyjatrym, tańcami... Jo do żodnego socrealizmu sie niy dopasowowoł. Po prostu pōmyśloł żech sie, że tyn ôbiekt powiniyn być doś szykowny, żeby kożdy we ôkolicy wiedzioł, że na nowiydzka i tref ze kulturōm trzeba ôblyc ancug. To podkryślynie pewnyj ôdświyntności, kōmunikat: „Kultura to wchōd do salōnu”. A że we wielu miyjscach w Polsce socrealistyczne budownictwo było cyniōne ôd partyje i ludnosci, to inkszo sprawa. We chopskich strzodowiskach (kłōniajōm sie partyjne elity ze tamtych czasōw) za synōnim luksusu dycki bōł przeca pański pałacyk abo dworek.

Niyzależnie ôd stylowych dylymatōw (ôbiekt bywo tyż rachowany za neōmanieryzm), wejzdrzijcie na nowe fotografije ze izbōw CŚK, co je knipsnōł do wos Tymoteusz Staniek.