Ekipa Gryfnie

Cołki Ślōnsk je Gryfny. Jak zoki z grubiorzym ôd Gryfnie napoczły “ślōnski renesans”. "Fest mocka toworu wysyłomy do Warszawy"

Ślōnski jynzyk procedowany we parlamyncie. Szpile po ślōnsku wystowiane we tyjatrach. Światowo literatura tuplikowano na godka… Ciyżko ale uwierzyć, że poranoście lot do zadku mielimy ino treska i zoki z grubiorzym. Mogymy być zicher, że kiejby niy bonte fuzekle i maszketne teksty na treskach, dzisio godka niy byłaby na salonach, ino kajś furt wciepano do skansynōw. Gryfnie wlazło do piestrzyni publicznyj. To niy ino gadżety, to richtich styl życio. Ô tym, jak zajta na Facebooku i gyszeft z treskami pomiyniły sie we fenomyn kulturowy, pogodołech sie z Klaudiōm Rokselōm, Szymonym Królym i Dorotōm Skowrońskōm - to je ludziami, co dowajōm Gryfnie szwōngu.

Łōńskigo roku w Ślązagu miołech przetuplikować na naszo godka Godnie powinszowania. Chned żech napisoł “Gryfnych Godōw” i rod wysłoł do redakcje. Niyskorzyj spomiarkowałech sie, że to niy ma tradycjo, coby winszować “gryfnych” Godōw. Gynau żech Wōm ta “gryfno” godka ukrod. Gryfnie wlozło do jakijś lokalnyj świadōmości, pra?
Szymon Król:
Trocha tego trefiomy. Mocka firmōw mo terozki „gryfne” miana.
Dorota Skowrońska:
Tukej blisko je Gryfny Kurczak, Gryfne Kreple.
Szymon:
Gryfne Lody, Gryfny Kebab… Tak mie sie zdowo, że to richtich wlozło do piestrzeni publicznyj. Ale tyż wiynksze marki robiōm reklamy po naszymu i to sie chyba sprowdzo.

Gryfnie je stylem życio - idzie sam kupić badki, świyczki, a terozki aji zouzy. Fto wpōd na idyjo zouzōw?
Szymon: Marka Dziki Bill do nos zagodała, że chcieliby to sprzedować. U nos idzie kupić Krystynka, Kielichy i Nikiszowiec. Ôni majōm swoje miana dlo tych zouzōw, ale chcieli wlyźć z nami w kooperacjo.

To znaczy, że to sōm ônych smaki, kierym chcieli dać trocha…Szymon: Trocha ślōnskigo klimatu.
Klaudia Roksela: Porzōnd je tak, że 80%, aji 90% produktōw je ôd nos. Wynokwiōmy ich tukej na miyjscu. Ale jak ftoś cosik fajnego zrobi, to radzi to weznymy pod nasze krzidła.

Ze świyczkami było tak samo?
Dorota: Mie sie zdowo, że Ładne Kwiatki chciały z nami to robić cuzamyn. Wiynkszość rzeczy, kiere robimy we kolaboracjach, to sōm rzeczy, kiej z inicjatywōm wylozły producenty. Bo naszo marka je na tyla znōmo, że chcōm z nami robić cuzamyn.

Toć, wy fōngujecie fest w wiynkszych miastach Metropolie, ale Szrajbōnek Powszechny pokozoł, że Ślonzokōw je proporcjonalnie wiyncyj we miyńszych miasteczkach. Toż, jako Łaziszczok musza spytać: Kiej bydzie treska z Hołdōm Skalny?
Szymon: Dostowōmy wiyncyj zapytań ôd miyńszych miyjcowości ô to, coby zrobić coś dlo nich. To je miyńszo grupa docelowo, toż muszymy dować pozōr, coby sie nom to sprzedało. To zmiynio trocha perspektywa. Ale cołki czas fōngujemy, coby kożdy kliynt z roztomajtych placōw mioł w Gryfnie coś swojigo, lokalnygo. Porzōnd włazimy we kooperacje z Amtami Miyjskimi.

A medykowaliście coby zrobić jako ekspansja na połednie, ku Cieszynowi, abo kajś na Ślōnsku Opolskim?
Klaudia: W synsie gyszeft?

Bez przikłod. Abo jakie produkty, co nawiōnzujōm to tamtych terenōw.
Klaudia: My niy znōmy tamtych gwarōw. Bez przikłod we Zaolziu blank inaczyj godajōm.

A niy mocie planōw, coby zrychtować coś społym z kimś z tamtych zajtōw?
Szymon: Ôstatnio my robili cuzamen z takim kōnzōmym z pamiōntkmi. Ale tyż durch ciepiymy mocka landszaftōw na nasze socialmedia, knipsy dolnoślōnskich i ôpolskich pałacōw abo inkszych ciykawych miyjsc. Beztōż prziszło ku nōm mocka followersōw z tamtyj tajle regionu.

Możno richtich jaki gyszeft?
Szymon: Na tyn momynt niy planujymy tam żodnego gyszeftu. Terozki to bōłoby dlo nos ciynżkie logistycznie.

Wyście sōm taki nojsrogszy autorytet, kiej idzie ô promocja ślōnskij godki. Katać sie u Wos niy zadōmowił ślabikorzowy szrajbōnek?
Szymon: Wersjo ślabikorzowo je ciynższo do poznanio dlo kogoś, fto mioł mało do czyniynio z godkōm, abo ji blank niy zno. Idymy w totalno popularyzacja ślonskij godki, tak coby jak nojwiyncyj ludzi dało na nia pozōr.

A wiyncyj kliyntōw mocie stōnd, abo kajś z Polski?
Szymon: Roztomajcie, momy siyła kliyntōw na Ślōnsku, ale fest mocka toworu wysyłomy bez przikłod do Warszawy. Ciynżko pędzieć, eli to niy sōm Ślōnzoki przekludzone do stolicy. Ale trefiła sie nōm roz na torgach Warszawioczka, kiero była fest rada godce i sie ji uczyła. Była tym zafascynowano.

Richtich sōm warszawioki rade ślōnskij godce?
Szymon: My zowdy trefōmy ino pozytywny ôdbiōr i nigdy my chyba niy mieli do czyniynio z negatywnym.

Toż trzimiecie sie tego szrajbōnku fonetycznego, coby trefić do tych ôsōb spoza Gōrnego Ślōnska?
Szymon: Zowdy do tego tak podłażymy, coby to było nojleksze we ôdbiorze dlo wszyjstkich.

Ôstatnie pytanie. Kiej knipsujecie batki, dowocie ich niyskorzyj modelōm do chałpy?
Szymon: [śmiych] Niy ôstawiōmy sie ich, ani niy sprzedowōmy dalij. Ale ja, modele dostowajōm ich niyskorzyj do siebie.

Haha, mie by sie nadała jedna abo dwie pary. Możecie mie sfotografować, ino piyrwyj musza ôdnowić karnet na musklownia.
Szymon: [śmiych] Bydymy we kōntakcie.