Gliwice wysoko w kadencyjnym podsumowaniu „Wspólnoty”

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Sukces kadencji 2018–2023”, stanowiący bilans dokonań wszystkich polskich gmin w tym okresie, w odniesieniu do sytuacji finansowej, ekonomicznej, infrastrukturalnej i społecznej. W kategorii sukcesu ekonomicznego Miasto Gliwice uplasowało się na wysokim 2. miejscu, a w łącznym podsumowaniu osiągnięć mijającej kadencji zajęło 6. miejsce.

fot. From The Sky – R. Neumann / UM w Gliwicach
fot. From The Sky – R. Neumann / UM w Gliwicach

Twórcy rankingu kadencyjnego (prof. Paweł Swianiewicz z Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) opierali się na najnowszych dostępnych danych pochodzących przede wszystkim z baz Głównego Urzędu Statystycznego oraz gminnych sprawozdań budżetowych. W przypadku sukcesu finansowego gmin uwzględnili zmianę wielkości gminnego budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017–2022. Pod uwagę wzięli wszystkie dochody uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych (oprócz dotacji i gminnych składek przekazywanych na tzw. podatek janosikowy).

Analizując sukces ekonomiczny, naukowcy odnotowali zmianę odsetka zarejestrowanych bezrobotnych w gminach w latach 2017–2022, liczbę nowo zarejestrowanych w latach 2018–2022 prywatnych podmiotów gospodarczych i podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki i usług high-tech (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Badali też zmianę wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017–2022 i powiązaną z nowymi inwestycjami gospodarczymi zmianę wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017–2022 w przeliczeniu na mieszkańca.

Przy analizie sukcesu infrastrukturalnego gmin liczyły się: łączna kwota wydatków z lat 2018–2022 finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych, powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku i liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2018–2022). Uwzględniono także przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017–2022, udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022) oraz bilans nasadzeń drzew (suma nasadzeń minus suma ubytków w latach 2018–2022 na kilometr kwadratowy).

Na sukces społeczny gmin złożyły się: wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku, zmiana odsetka dzieci w wieku 1–3 lata objętych opieką żłobkową w latach 2016–2021, liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018–2022. Istotne były również wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, ochronę gleby i wód podziemnych, zmniejszenie hałasu i wibracji oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (suma z lat 2018–2022 w przeliczeniu na mieszkańca), a także dopłaty do kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego ponoszonych przez budżety samorządowe w przeliczeniu na mieszkańca (suma z lat 2018–2022).

Wyniki Gliwic w poszczególnych wskaźnikach cząstkowych (sukces finansowy – 20. miejsce, sukces ekonomiczny – 2. miejsce, sukces infrastrukturalny – 10. miejsce, sukces społeczny – 16. miejsce) pozwoliły miastu uplasować się na 6. pozycji rankingu kadencyjnego (za Sopotem, Bielsko-Białą, Krosnem, Tychami i Białą Podlaską).

Gliwice zasłużyły na to wysokie miejsce w zestawieniu „Wspólnoty”. Mijająca kadencja, naznaczona pandemią, wojną na Ukrainie i zmianami podatkowymi, była wyjątkowym okresem dla Miasta Gliwice i gliwiczan. Dzięki konsekwentnej i przemyślanej polityce prowadzenia miejskich finansów poradziliśmy sobie z trudnościami i wyzwaniami, realizując jednocześnie (pomimo pogarszającej się z każdym rokiem sytuacji finansowej samorządów!) ważne inwestycje usprawniające działanie miasta i zwiększające komfort życia. Powstało m.in. Centrum Przesiadkowe i Nowe Centrum Gliwic, kolejne odcinki miejskiej obwodnicy, komfortowe mieszkania komunalne w różnych częściach miasta, a także nowe obiekty rozbudowujące i modernizujące sieć gliwickich szkół i przedszkoli. To był także czas wspierania aktywności obywatelskiej poprzez realizację budżetów obywatelskich i rozwijanie gliwickiej elektronicznej platformy partycypacyjnej DecydujMY razem oraz współpracy z mieszkańcami w ramach tworzenia nowej strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040” – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.
Wysokie 6. miejsce w rankingu „Wspólnoty” nie jest zaskoczeniem. Przez ostatnich 5 lat utrzymywaliśmy wysoką jakość życia w Gliwicach i dbaliśmy o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz kształcenie dzieci i młodzieży. Staraliśmy się sprostać oczekiwaniom osób dotyczącym mieszkań, rozwoju miejskiej zieleni, budowy dogodnej infrastruktury pieszej, drogowej i rowerowej. Dzięki dobrej współpracy ze środowiskami naukowymi i biznesem tworzyliśmy warunki do rozwoju przedsiębiorczości i firm wysokich technologii. Obecną kadencję zamykamy wielkim przedsięwzięciem rozłożonym na kolejne lata – budową nowego szpitala miejskiego, do realizacji którego będziemy starać się o środki pomocowe z Krajowego Planu Odbudowy – zaznacza wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.

Pełną wersję rankingu „Sukces kadencji 2018–2023” można pobrać ze strony Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (pod adresem https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-sukces-kadencji-2018-2023).

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon