Dawny pomnik Friedricha Wilhelma von Redena

Grof Reden w Königshütte, Królewskij Hucie, Chorzowie. Gyszichta ô trzech dynkmalach

Mogło by sie zdować, że grof Friedrich Wilhelm von Reden, umarty we 1815 roku ôjciec gōrnoślōnskij berkmańsko-hutniczyj industryje, we XIX-wiecznych Prusach niy bydzie mieć nojmyńszego problymu ze upamiyntniyniym na wieki swojich zasug do państwa i jego gospodarki. I samyj Königshütte, co przeca zawdziynczała mu swoje powstanie. A jednak.

We 1806 r. Redenowi sie niy podarziło. Po srōmotnych klynskach pruskich wojsk, jake zadoł im Bōnapart we bitwach pod Jynōm i Auerstedt, a potym podboju hned cołkich Prus ôd francuskich wojsk, minister Departamyntu Berkaństwa i Hutnictwa słożōł francuskimu cysorzowi przisiynga wierności. Ale gwiozda ôd Prus, chocioż przigasła, to jednak niy umarła, a pruski krōl Fridrich Wilym III nigdy mu tego ni wyboczōł. Niy pōmogło to, że prawie na cześć Jego Majestatu Reden ôkrzciōł we 1799 roku na Gōrnym Ślōnsku ultramoderny metalurgiczny werk, co potym doł miano wyrośniyntyj naôbkoło niego industryjalnyj ôsadzie: Königshütte, a we 1800 r. tyż niydaleko gruba „König”. We 1807 r. Hohenzollern ôdprawiōł Redena ze sużby. A naprowda wyciep, bo pozbōł go ôdprawy i prawa do państwowyj pynzyje. We historycznym roku 1815, kej Blücher gynau zdōnżo pod Waterloo, Prusy społym ze Wielkōm Brytanijōm ôstatecznie tryumfujōm nad Bōnapartym, a we Wiedniu postrzōd plōnsōw i rōmansōw ôd arystokracyje wykuwo sie nowy europejski porzōndek. Reden umiyro – z daleka ôd Königshütte, we Buchwaldzie (dzisiej Bukowcu) u stōp Karkonoszōw. Tam tyż je pochowany. W tym mōmyńcie niy ma mowy, żeby bōł upamiyntniōny inakszyj aniżeli we familijnym grobowcu.

Fridrich Wilym III przeżywo go ô cołke sztwierć wieku. Kej schodzi z tego świata, to ôsada naôbkoło ôgnistyj i dymiōncyj Königshütte to je praktycznie miasto we wszyskim ôkrōm miana: mo poczta, lazaryt, kościōł (wanielicki; drugi, katolicki stanie we 1852 r.), park, a nawet uzdrowiskowy dōm i hotel, bo miyjscowość mo status kurortu. Chocioż jeji serce to je industryjalny moloch, to Königshütte durch może sie poasić korzistnym ku tymu klimatym (ô jego uzdrowiskowych cychach po prowdzie niy stanowi jakość luftu, ino solōnki, co sam sōm).

Klimat sprzijoł tyż upamiyntniyniu von Redena. Nowy krōl Prus Fridrich Wilym IV niy ino łaskawie dowo zwolo na postawiynie we Königshütte dynkmalu ôd grofa, ale tyż spiyro ta idyjo hojnōm dowkōm 2500 talarōw (bydzie za niego wykōnany model mōnumyntu). Figura sznicuje sōm słynny Theodor Erdmann Kalide, co jego hōnorarium weźnie jedna trzecio cołkich kosztōw (co, jak akuratnie porachujōm buchaltrzi, wyniosły 14453 talary, 24 strzybne grosze i 2 fyniki). Dynkmal bydzie ôdsłōniynty 29 siyrpnia 1853 roku, jubel zaszczyco swojōm ôbecnościōm sōm mōnarcha. Ôdtōnd ôdlōny we brōńzie Reden dziwo sie na Königshütte ze zgōrzo po wschodnij strōnie miasta... No durch jeszcze niy miasta, ale już hned. Königshütte dostanie miyjske prawa we 1868 roku. Zgōrze dostowo miano Gōra Redena, powstowo na nim Miyjski Park.

We Krōlewskij Hucie i w Chorzowie

Ôd 1922 r. grof mo już u stōp niy ino Königshütte, ino Królewsko Huta, za to ôd 1936 r. Chorzōw. Ale stoji na swojim placu, chocioż klimat niy ma już taki korzistny. Ôsobliwie tyn polityczny. We 1939 roku ôn sie już pokazuje toksyczny. Na wiosna pamiyntnego roku kōnflikt Polski ze III Rzeszōm stowo sie widoczny gołym ôkym, Hitler fołdruje Gdańsk i pōmorskigo pasa, a we ôdpowiedzi na zwiōnzanie sie Polski ze Anglijōm, gniewnie wypowiado polsko-niymiecko deklaracyjo ô niyużywaniu siyły we 1934 r. We ślōnskim wojewōdztwie, regyrowanym ôd wojewody Michała Grażyńskigo, stōsōnek do ôdwilży we polsko-niymieckich relacyjach ze strōny władze i człōnkōw patryjotycznych ôrganizacyji uformowanych na grōncie walki ze Niymcami tak by tak było dycki specyficzne. Ale ma MZS, na wiela ino poradziōł, kōnsekwyntnie strzimowoł przejawy germanofobije, staroł sie im zapobiegać i je wyciszać. Chocioż we 1939 ta polityka ôficyjalnie sie niy zmiyniyła, gorke gowy sie czuły moc mynij kōntrolowane. Niy ino jak sie rozchodzi ô słowa, ale tyż czyny.

18 lipca 1939 postrzylōno figura ôd Redena spado ze zokla. Prowdopodobnie sprowcy to działŏcze Związku Stowarzyszeń Polskich Chorzowian. Ale niy przeszło siedym tydni, jak Polske Wojsko, co we 30. latach zainstalowało sie strategicznie na Górze Wyzwolenia (jak za tyn czas przekrzciyli Gōra Redena), bez zbudowanie niydaleko dynkmalu potynżnego schrōnu kōmanda, ôpuściyło Chorzōw i ôgōlnie Ślōnsk. A miasto stało sie nazod Königshütte.

23 czyrwca 1940 roku ôdrestaurowany von Reden – jego figura, chocioż popszniōno, niy straciyła sie – szczyńśliwie nazod stowo na zoklu. Ale inkszym, bo tyn piyrwyjszy, marmurowy zastōmpiōł nowy z wapiynia, ze inskrypcyjōm: „We 1852 postawiyli tyn dynkmal twōrcy ślōnskigo berkmaństwa, wdziynczno berkmańsko i hutniczo industryjo jak tyż robotnicy Ślōnska. We 1939 ôbalyli go Polocy we ślepyj niynawiści. We 1940 ôdbudowoł go po zwyciynstwie Wielkich Niymiec robotniczy Ślōnsk”. Do piyrwyjszego napisu dodali dwa ôstatnie zdania. Klimat sprzijoł takimu jynzykowi, norodowosocyjalistyczne Wielke Niymcy po zwyciynstwie nad Francyjōm stoły prawie na samym wiyrchu potyngi, do piyrszyj przegranyj miało dojś dopiyro za pora miesiyncy na niebie ôd Anglije. Nowy dynkmal ôdsłōniyli 7 lipca 1940, a jubel zaszczyciyli swojim udziałym dwa nazistwoscy prōminyńcio: prziwōdca Niymieckigo Frōntu Prace Reichminister Robert Ley i zastympca gauleitra Ślōnska Ftitz Bracht (ôd 1941 gauleiter Gōrnego Ślōnska).

Grof twōj wrōg!

Ôdnowiōny Reden spyndzo na swojij gōrze ledwo pora lot. W styczniu 1945 trefio go smutny kōniec i zdowało by sie, że definitywny. Po drugi roz ściepniynto ze zokla statua prowdopodobnie je przetopiōno jako ajza bez wertu... Ale niy cołko. Jak sie po latach pokoże, ôcaleje gowa, ukryto i przechowano.

Klimat zmiynio sie zaś, i to tuplowanie. Polski Chorzōw to niy ma miyjsce na upamiyntnianie pruskigo grofa. Mało tego: we Ludowyj Polsce skłodanie hołdōw leda jakymu grofowi je niy do pōmyślynio. Grof twōj wrōg! Znaczy klasowy.

Na nastympno zmiana klimatu trza było czekać aż do wolnyj Polski, a nawet do nowego XXI wieku. We 2002 r. chorzowscy radni pochylyli sie nad propozycyjōm Stowarziszynio Miyłośnikōw Chorzowa, żeby grof Reden do Chorzowa wrōciōł. I postanowiyli, że ôd niego dynkmal bydzie prziwrōcōny, ino już we inkszym miyjscu. Ale we miyjscu godnym. Zrekōnstruowany dynkmal ôd von Redena autorstwa Augusta Dyrdy bōł ôdsłōniynty na Rynku we Chorzowie 6 września 2002; jak prawi napis na zoklu, we 250. rocznica narodzin F.W. Redena i 200. rocznica ôtwarcio Krōlewskij Huty.

Interesujesz się Śląskiem i Zagłębiem? Zapisz się i bądź na bieżąco - https://www.slazag.pl/newsletter