Witold gombrowicz

Grzegorz Kulik: Jak inksze jynzyki sie dorobiały pisarzōw, co durch je rozciōngali na kożdo strōna, to ślōnski wegetowoł

Prōbuja przemiynić swōj balkōn we miyjsce, kaj idzie sie na wieczōr siednōńć przi stoliku ze piwym a rano ze kawōm. Szesnoście lot tyn balkōn wystowoł ku bloku naprzeciwko i niy robiōł żech ś nim nic. Bo na co? Miyndzy mojim balkōnym a ôknami ôd ludzi po drugij strōnie je możno ze dwadziścia metrōw. Zero prywatności, widoku tyż żodnego. Z lewyj strōny sklep, kaj ameby prziwiōnzujōm swoje psy, żeby szczekały i mynczyły dwiesta ôsōb, co majōm sam ôkna. Żodyn ze mojich sōmsiadōw niy używo balkōnu do niczego. Ale jo naroz chca fajny balkōn.

Niy umia żyć bez estetyki. Udoł żech dwa tysiōnce złotych na staro Amiga 600, co jij ledwo używōm. Bioło. Potym nastympne dwa na to, żeby ja dokludzić do porzōndku i żeby miała bioły mōnitōr. Włōnczōm ja roz na dwa tydnie, żeby poszpilać w Sensible Soccer. Ale stoji piykno bioło Amiga ze biołym mōnitorym choćby jaki muzealny ekspōnat.

Tyn mōj cug do estetyki funguje tyż we jynzyku. Myśla, że to skuli tego rozmajci ludzie mi przeciepujōm, że pisza „mało po ślōnsku”. Ôd lot sznupia we starych dokumyntach i prōbuja wynojdować to, co je we naszym jynzyku estetyczne, i tego używōm potym we swojij twōrczości.

Tōż robia sie tyn fajny balkōn. To chyba skuli tyj sztyrdziestki. Człowiek szuko nowych miyjsc i możliwości na świynty pokōj. Fajnie sie bydzie tak posiedzieć ze piwym we lecie na wieczōr. Czuja sie trocha jak gupielok, jak przi trzech stopniach ukłodōm podesty tarasowe, żeby zol lepij wyglōndoł.

Jynzyk tyż może mieć worsztwa niyestetyczno, ale idzie ja przikryć. Kożdy pisorz powiy, że jynzyk sōm ze siebie niy musi być fajny, ale jak sie go bydzie noleżycie stylizować, to może z takij stylizacyje wyjś kōnszt. Niy idzie ale dobrze stylizować, jak sie niy pozno jynzyka ôd rozmajtych strōn, z rozmajtych czasōw, z rozmajtych miyjsc. Jak sie tego niy zrobi, to sie potym prōbuje na balkōnie ausgus mōntować.

Mało placu na tym balkōnie; ani niy trzi kwadratmetry. Ciasno.

Ślōnski jynzyk tyż je ciasny. Bo jaki mo być, jak go minyło ôstatnie dwiesta lot? Jak inksze jynzyki sie dorobiały pisarzōw, co durch je rozciōngali na kożdo strōna, to ślōnski wegetowoł. I teroz naroz prōbujymy coś ś nim zrobić jak jo z tym swojim balkōnym. Chocioż patrzōm, chocioż szczekanie, chocioż mało używany, chocioż ciasno. Ale mo być.