Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie. Co trzeba zrobić, by go otrzymać

W piątek (12 sierpnia) weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zakłada ona wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości 3000 złotych dla wszystkich gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania instalację węglową. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dodatku węglowego?

M. Wroński
Skład węgla

W czwartek (11 sierpnia) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Jeszcze tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Weszła w życie nazajutrz, 12 sierpnia.

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa określa warunki, których spełnienie jest konieczne, aby otrzymać dodatek węglowy. Oto one:

- trzeba dokonać wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Weryfikacji tego dokonują tego urzędnicy gminy.

- wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania).

- wniosek należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną, uwierzytelniając go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku składania wniosków na piśmie trzeba brać poprawkę na to, że urzędy gmin (lub podległe im jednostki) niekoniecznie z marszu rozpoczną ich przyjmowanie. Np. w Rudzie Śląskiej tamtejszy MOPS będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego od 22 sierpnia.

- we wniosku należy podać personalia, obywatelstwo, pesel (ew. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, numer rachunku na który ma zostać przekazany dodatek, analogiczne dane dotyczące pozostałych członków gospodarstwa domowego oraz rodzaj wykorzystywanej głównej instalacji grzewczej.

Dodatek weglowy Wzor wniosku

Pamiętajmy, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z ustawą dodatek wypłacany jest w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon