Jest już projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Skorzystać mają przedsiębiorcy

Wreszcie jakieś konkrety w sprawie obiecanego przez premiera Funduszu Transformacji Śląska. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że Fundusz miałby wspierać przedsiębiorców poprzez pożyczki, gwarancje, czy poręczenia pod warunkiem, że będzie to służyć realizacji transformacji Śląska. W sprawie źródeł finansowania zadań Funduszu głos będzie musiało jeszcze zabrać Ministerstwo Finansów.

Śląski Urząd Wojewódzki / Anna Karendał
Mateusz Morawiecki na Barbórce

- Wkrótce powołamy specjalny Funduszu Transformacji Śląska, transformacji energetycznej – zapowiedział dwa tygodnie temu, podczas wizyty na Śląsku, premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu krajowego i to w zasadzie było wszystko, co wówczas ujawnił szef rządu. Niewiele, zważywszy, że powołanie takiego Funduszu znalazło się w podpisanej w maju 2021 r. przez rząd i górnicze związki zawodowe umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz „wybranych procesów transformacji województwa śląskiego”.

Na szczegóły rząd kazał czekać do środy, 27 lipca. Wtedy to właśnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska dając 14 dni na zgłaszanie ewentualnych uwag. Projekt ustawy zostanie też przekazany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ramach konsultacji publicznych i opiniowania trafi ponadto do organizacji przedsiębiorców i pracodawców, a także związków zawodowych,

Jest projekt, ale skąd pieniądze? Czekamy na uzgodnienia z minister finansów

Zgodnie z projektem FTŚ ma wykonywać swą działalność w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Ogólnym jego celem jego ma być „skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego”, natomiast dwa podstawowe, przypisane mu zadania, to wspieranie procesu transformacji regionu i wspieranie podmiotów (m.in. osób fizycznych i prawnych) na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej (w tym górnictwa węgla kamiennego) na terenie województwa oraz poza nim.

Fundusz miałby realizować zadania publiczne powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, innymi jednostkami wykonującymi zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto Rada Ministrów mogłaby powierzyć mu realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Podstawowym dokumentem określającym szczegółowy program działania Funduszu w zakresie planowanych do realizacji zadań ma być Strategia Funduszu Transformacji Śląska. Znajdą się w niej m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat oraz źródła finansowania zadań Funduszu (z uwagi na to ostatnie projekt Strategii będzie wymagał uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych). Generalnie, jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy, przychodami Funduszu będą mogły być dotacje celowe z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz „inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi”.

Pożyczki, gwarancje, poręczenia dla firm. Będą jednak warunki

Fundusz Transformacji Śląska ma realizować zarówno zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i te z zakresu wspierania kształcenia, cyfryzacji i promocji regionu. W projekcie ustawy zaznaczono, że ma wykonywać swoje zadania na zasadach rynkowych, dążąc do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim terminie, ale unikając przedsięwzięć o podwyższonym stopniu ryzyka.

- Działalność Funduszu, oprócz realizacji misji publicznej, ma być ukierunkowana na działalność gospodarczą – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Fundusz miałby wspierać przedsiębiorców - zarówno tych z naszego regionu, jak też tych spoza niego o ile efekt takiego wsparcia będzie służyć realizacji transformacji Śląska - stosując instrumenty zbliżone do tych, którymi posługuje się Polski Funduszu Rozwoju.

- Do tych instrumentów należeć będzie m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowanie do spółek osobowych – wskazano w ocenie skutków regulacji (na wniosek ministra finansów Rada Ministrów będzie mogła udzielić Funduszowi poręczeń i gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych przez niego obligacji).

Fundusz będzie mógł angażować się w przedsięwzięcia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym, a minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie mógł, na uzasadniony wniosek Funduszu, udzielić dotacji celowej na wykonywanie niektórych zadań związanych z przygotowaniem lub prowadzeniem takich przedsięwzięć.

F Xisq Zw XEAAKZK0

Może Cię zainteresować:

Premier Morawiecki zapowiada Fundusz Transformacji Śląska i... dziękuje górnikom, że wytrwali

Autor: Michał Wroński

13/07/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon