Urzędniczka z jednego z miast: Przepisy dotyczące 40 zł na Ukraińca pisane na kolanie. Dużo nieścisłości

Specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy daje prawo osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców do otrzymania 40 zł za dzień pobytu na jedną przyjętą osobę. Jednak zapisy są tak mało precyzyjne, że teraz urzędy gmin i miast muszą czekać na ich interpretację, by wiedzieć, jak rozliczać wnioski o te pieniądze.

TT Straż Graniczna
Uchodźcy na granicy ukraińsko-polskiej

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana specustawą, oprócz spraw związanych np. z nadawaniem obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną numerów PESEL czy zasiłkiem dla nich na "dzień dobry", zawiera też przepisy dotyczące świadczeń dla Polaków, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców. Wg specustawy dostaną oni 40 zł na jednego uchodźcę za każdy dzień zapewnienia im zakwaterowania i wyżywienia.

ZOBACZ TEŻ:

Numery PESEL dla uchodźców z Ukrainy od 16 marca. Konieczne zdjęcie i odciski palców

300 zł dla każdego uchodźcy. Niektóre MOPS-y już zaczęły przyjmować wnioski od Ukraińców. Ale na wypłatę pieniędzy trzeba będzie poczekać

Jednak zapisy ustawy pod tym względem są mało precyzyjne. Tak samo jak rozporządzenie MSWiA.

Urzędniczka: "Prawo pisane na kolanie"

Wnioski o przyznanie świadczenia składa się w urzędzie gminy lub miasta na prawie powiatu.

- To prawo pisane na kolanie, niedopracowane - nie owija w bawełnę urzędniczka wysokiego szczebla w jednym z miast w aglomeracji śląskiej. - Czekamy na interpretacje ministerstwa tych przepisów, m.in. tego, co to znaczy, że świadczenie jest wypłacane "z dołu". Optowaliśmy za tym, by było wypłacane z dołu, ale miesięcznie, tzn. by można było złożyć dwa wnioski w czasie tych 60 dni, i dostać pieniądze wcześniej niż po upływie maksymalnych 60 dni. Poza tym w specustawie i rozporządzeniu nie ma wprost delegacji do tego, aby robiły to ośrodki pomocy społecznej, a przecież trzeba sprawdzić miejsce, w którym zamieszkują uchodźcy, a właśnie urzędnicy MOPS-ów mogą robić wywiady w miejscu zamieszkania. Ponieważ to mają być pieniądze rządowe, musimy czekać na wytyczne z rządu, by uznano nam wypłaty - dodaje urzędniczka.

Zresztą nawet jeśli przepisy byłyby dobrze sformułowane, samorząd nie ma z czego wypłacać świadczeń, czy to tych 40 zł na dzień na osobę czy 300 zł świadczenia na "dzień dobry" dla Ukraińców, bo nie dostały jeszcze od wojewodów pieniędzy na ten cel.

- Takich środków jeszcze nie otrzymaliśmy - mówił w piątek 18 marca prezydent Katowic Marcin Krupa. - Mamy je obiecane, więc czekamy. Na razie przyjmujemy tylko wnioski - dodaje.

W urzędach miast nie widać dużego zainteresowania składaniem wniosków o świadczenie 40 zł na Ukraińca. W Rudzie Śląskiej na dzień 21 marca złożono 4 wnioski.

- Na piątek 18 marca 2022 r. mieliśmy 2 złożone wnioski. Wydajemy za to dużo wniosków o to świadczenie i jest sporo telefonów osób zainteresowanych jego złożeniem - informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tychy.

Za to Urząd Miejski w Bytomiu zaczął przyjmować takie wnioski dopiero od 21 marca. A w Chorzowie wpłynęły 2 takie wnioski. - Telefonów zainteresowanych osób jest jednak sporo, dlatego spodziewamy się większej liczby wniosków w najbliższych dniach - dodaje Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

Specustawa o 40 zł na jednego uchodźcę na dzień

To mówi ustawa:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz
względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Mural ukraina koncert tvn

Może Cię zainteresować:

Mural ze Śląska pojawił na koncercie dla Ukrainy w TVN

Autor: Patryk Osadnik

21/03/2022

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon