Cholonek janosch

Zbigniew Rokita: Postowmy dynkmal ôd Cholōnka – symbol ślōnskigo humoru i potracynio abo... blank niczego

Fest mōm rod dynkmal ôd Adama Mickiewicza we Gliwicach. Mo tak pokludzōne wrōmbki, że jak w nocy pado dyszcz, to poeta wyglōndo, choćby płakoł. Fest mōm rod dynkmal ôd ślōnskigo powstańca na Lipinach. Spōmino modego Tity i ôn je jedyny dynkmal powstańca, co na nim powstaniec wyglōndo, choćby naprowda wierzōł w to, ô co walczy. Je krympy, nad gowōm unosi flinta i dziwia sie, iże kōmuniścio we samym sercu Aglo pozwolyli na ôstawiynie dynkmalu uzbrojōnego Ślōnzoka.

Fest mōm rod dynkmal Gōrniczyj Braci we Zobrzu. Jeszcze pora lot tymu nazod to bōł dynkmal miana Wincyntego Pstrowskigo i bych chcioł, żeby durch nim bōł (ôsobliwie, że gołymbie, co siedzōm na ôd niego kilofie, ône bez pokolynia biylyły przodownika i tak mu przidowały uroku). Skirz dekōmunizacyje winszowali sie ôbalynio Pstrowskigo, ale na kōniec zamiast ôbalać, to miano zmiyniyli.

Fest mōm rod tyż inkszy dynkmal ôd Pstrowskigo, tyn we jednym ze ôgrōdkōw na gliwickim Sikorniku – ôd lot sie dziwōm bez pot, jeźli ôn jeszcze stoji. I stoji. Krzisiu pado, że przōdzij stoł na Politechnice, ale jak lata tymu nazod dekōmunizowali Politechnika, to ftoś postanowiōł Pstrowskigo uretować, wziōn go do siebie i teroz je trocha za dynkmal, a trocha za ôgrodowego cwerga. Tyż bych takigo chcioł mieć. (Ôddekuj Ślōnsk choby nigdy przodzij! Szrajbnij sie na nasz ślōnski newsletter: https://www.slazag.pl/newsletter-slaski)

Kaj Nepōmucek, tam moja ôjczyzna

Fest mōm rod gliwicke dynkmale, co sie straciyły zaroz po podbiciu miasta we sztyrdziestym piōntym i niy wiadōmo, kaj sōm i jeźli w ôgōle sōm. Słyszoł żech, że na placu Piłsudskigo może być zakopany dynkmal ôd robotnika, we parku Chopina dynkmal ôd ulana, a we parku Chrobrego dynkmal ôd Germanije. Miyjscowi historycy prawiōm, że to niy ma wykluczōne, a to mi rozpolo fantazyjo.

Fest mōm rod piekarski dynkmal ôd Wawrzyńca Hajdy, cieszōł żech sie, jak piekarzanio mi ôpowiadali, że Hajda bōł ślōnski Wernyhora i im to i tamto wywrōżōł. Ôkrōm tego mōm słabość do dynkmalōw, co spōminajōm wampiry i docyniōm, że Hajda stoji we Szarleju, boch je szarlejski separatysta.

Fest mōm rod dynkmal ôd Piłsudskigo we Katowicach, bo posadzynie marszałka na hermafrodycznyj klaczy, co mo hyngścigo kokotka i dwie kały, czyni tyn dynkmal dynkmalym połnych ôstud miyndzywojynnych polsko-ślōnskich relacyji.

Fest mōm rod dynkmal Powstańcōw Ślōnskich we cyntrum Katowic. Przi wiecznym ôgniu sōm nawet dwie gyszichty. Piyrszo to powieszōne tam za kōmuny tabule ze mianami rozmajtych polsko-niymieckich bitew. Ône majōm prać do gōw, że tysiōncletnie sōmsiedztwo Polokōw i Niymcōw to była ino durch walka. Drugo gyszichta to tabula „Katyń 1940-2010”. Wszysko to mi spōmino, że tak za kōmuny, jak i dzisiej musza niy ufać ôficyjalnyj polityce pamiyńci, bo ôna przekrynco historyjo.

Fest mōm rod dynkmal ôd Jana Nepōmucyna we Pilchowicach, bo – jak napisoł kejś wierza Zbigniew Kadłubek – kaj Nepōmucek, tam moja ôjczyzna.

Fest mōm rod dynkmal Kosmosōndy na tyskim ôsiedlu D i kej w kōńcu sie zrobia tatuaż, to chyba sie prawie Kosmosōnda wytatuuja. To je dynkmal marzyń. Kosmosōnda powstała we 70. latach, kej bez poranoście lot we Aglo pokozało sie tyż moc inkszych znakōw wiary socyjalistycznego człowieka we wcześny podbōj kosmosu – w tym czasie sie narodziōł Spodek, kino Kosmos abo ôsiedle Gwiozdy. Kosmosōnda mo we sobie ździybko nadzieje, że Ślōnzok może zdobywać niy ino to, co głymboko pod ziymiōm, ale tyż to, co wysoko nad niōm.

ZBIGNIEW ROKITA

Fest mōm rod dynkmal ôd tormana Edwarda Szymkowiaka przed stadiōnym ôd Polōnie Bytōm, bo po piyrsze je urodny, a po druge czekōm, aż Ruch bydzie fertich, żeby taki sōm Wilimowskimu postawić.

Fest mōm rod te wszyske wulgarne dynkmale – jak dwa na mojij Paderewie: Żołnierza Polskigo i Trudu Gōrniczego. Mōm je rod, bo sōm ôgrōmne, a socrealistyczny barok bōł prawie do takich ludzi jak jo.

Fest mōm rod dynkmal ôd Ziętka we Katowicach, bo Ziętek wyglōndo na nim tak, jak wierza richtich wyglōndoł. Mōm go rod tyż za to, że go niy zdekōmunizowali.

Fest mōm rod dynkmal dziewiyńciu z Wujka we Brynowie, bo chocioż krziżōw mōmy pewnikym we publicznym przestrzyństwie za siyła, to tyn jedyn mo we sobie moc – ôsobliwie, jak sie piyrszy roz go ôbejzdrzi przi skryncaniu we ulica Wincentego Pola ze Mikołowskij.

Fest mōm rod dynkmal ôd Religi we Zobrzu, bo roz że Relidze sie noleżało upamiyntniynie, a dwa ża dynkmal we takij formie czytōm za upamiyntniynie wszyskich tych, co potrzebowali pōmocy.

Fest mōm rod dynkmal ôd Łaziszczoka we Łaziskach – przaja mu takōm miyłościōm, co ja spokopi ino ftoś, fto jak wyszoł ze baru Antałek, to go trefiōł i wejzdrzoł mu we postrzodku nocy głymboko we ôczy. Nawet jak wtynczos ôboczōł ôczōw sztworo.

Fest mōm rod jeszcze połno dynkmalōw we Aglo, ale jedyn dynkmal je lepszy aniżeli cołko reszta wziynto społym. To prōzny i rosły cokel na katowskim Placu Wolności. Na coklu za Niymca bōł dynkmal niymieckich kajzerōw, potym za Poloka dynkmal Powstańcōw Ślōnskich, a niyskorzij sowieckich wojokōw. Co jakiś reżim przichodziōł do Katowic, to piyrsze co, to stawiōł sam swojich bohatyrōw. Sołdaty strzimali dugo, do 2014 roku, i ôd tego czasu nojatrakcyjniyjszy cokel we Aglōmeracyji stoji prōzny. Katowiczanio posuchali Stanisława Jerzego Leca, co we „Myślach nieuczesanych” radziōł: „Jak burzicie dynkmale, to ôstawiejcie cokle. Dycki sie mogōm przidać”. Bo niy ma lepszyj metafory losōw ôd Ślōnska jak prōzny cokel. Mariusz Szczygieł spōmnioł kejś słowa ôd praskigo taksōwkarza: „wy Polocy żeście sōm radzi być za dynkmal, a my za gołymbia”. Wtynczos żech sie pōmyśloł, że za dopołniynie tyj tryjady bydōm Ślōnzocy, co dostali rola cokli, co na nich inksi stawiajōm swoje dynkmale. (Ôddekuj Ślōnsk choby nigdy przodzij! Szrajbnij sie na nasz ślōnski newsletter: https://www.slazag.pl/newsletter-slaski)

Dynkmalowi na placu powinno sie dać pokōj, nojwyżyj przidać mu tabula: „Ôto dynkmal wszyskich dynkmalōw i metafora losōw ôd Ślōnska”.

Chocioż prziznōm, dziwi mie, że we mieście niy ma zażartyj dyskusyje, co na cokel wrazić. Pryndzyj abo niyskorzij jakeś sprawy ftoś bydzie chcioł na tym coklu pozałatwiać, coś sie upamiyntnić, tak, żeby Ślōnzocy zapamiyntali, jak trza pamiyntać, tōż do przigody, kej by niy udało sie proklamować tego dynkmalu dynkmalym wszyskich dynkmalōw, to mōm pora inkszych idyjōw.

Możno przede wszyskim, Cholōnek za symbol blank niczego

Mōg by to być dynkmal ôd „slōnskij ōmy”. Abo dynkmal ôd literki „Ŏ”. Biołorusy ze swojij „Ў” zrobiyli już lata tymu nazod popkulturowy produkt. Ale jedna ze mojich idyjōw je wierza nojlepszo: nojbarzij bych chcioł, żeby na coklu stanōł mały Dolfik Cholōnek. Tyn ze rōmanu ôd Janoscha „Cholōnek, znaczy dobry Pōn Bōg ze gliny”, możno i nojlepszyj ślōnskij ksiōnżki, jako kejś ftoś napisoł. Cholōnek, jak to dynkmale porzōnd majōm, mōg by nawet to abo tamto sobōm symbolizować.

Cholōnek za symbol ślōnskigo bajtla. Cholōnek za symbol ślōnskij pograniczności i roztarganio miyndzy Polskōm a Niymcami.

Cholōnek za symbol ślōnskigo potracynio, ślōnskij kolaboracyje i ślōnskich biołych flekōw, na przikładzie fatra ôd Dolfika, Stanika, co synowi doł miano Adolf, bo sōm ôd leberstwa i firdyganctwa poszoł za nazisty.

Cholōnek za symbol ślōnskich przesiedlyńcōw i wypyndzōnych – na przikładzie losōw ôd Janoscha.

Cholōnek za symbol ślōnskij literatury.

Cholōnek za symbol ślōnskigo tyjatru i gōrnoslōnskij rewolucyje, co two ôd porunostu lot. We Korezie „Cholōnka” grajōm hned 20 lot, zagrali go już bezma 800 razy, to bōł piyrszy wybitny spektakl we ślōnskim jynzyku. A jak dō mie, to poczōntek modernyj ślōnskij kultury to bōł prawie 16 października 2004 roku i prymiera tyj sztuki.

Cholōnek za symbol Aglōmeracyje i przijmowanio ôd Katowic role głownego miasta, co poradzi upamiyntniać niy ino sprawy swojich porunostu dzielnic, ale tyż twōrcy, co pochodzi ze Zobrzo, chocioż dzisiej Katowice to jeszcze niy ma take miyjsce, ône nojwyżyj nim bywajōm.

Cholōnek za symbol ślōnskigo dystansu i humoru – nawet jak z tym bywo rozmajcie. Ale, możno przede wszyskim, Cholōnek za symbol blank niczego. Za coś ajnfach fajnego, coś cool. Nasz Krecik, nasz Kaczōr Dōnald. We Szczecinie niydaleko banhofu dynkmale majōm Krzysztof Jarzyna ze Szczecina i Paprykarz Szczeciński, a po drugij strōnie polskij planety niych stanie Cholōnek. To by Ślōnzokōm pōmogło uczynić to, czego do przetwanio potrzebujōm nojbarzij: wyciōngnōńć sztyl ze rzici.